Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
pro smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu

společnosti Safety First s.r.o.

 

 1. 1. Všeobecná ustanovení

1.1.        Společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro , vl. č. 51648 / L, je provozovatel elektronického portálu www.kondomshop.cz , jehož prostřednictvím zprostředkovává prodej zboží prodávajících (dále jen "zprostředkovatel" nebo "provozovatel").

1.2.        Společnost Safety First s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti stran při prodeji zboží prostřednictvím elektronického portálu www.kondomshop.cz , zejména postup při objednávání zboží, dodací a platební podmínky, reklamační řízení a postup při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky kupujícího.

1.3.        Zprostředkovatel není prodejcem, provádí výlučně činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje zboží uvedeného v elektronickém obchodu, a to na základě zvláštní dohody s jednotlivými prodávajícími, kterým umožňuje realizovat prodej zboží prostřednictvím elektronického portálu www.kondomshop.cz . Zprostředkovatel není zmluvní stranou kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím na základě vystavených objednávek. Zprostředkovatel v rámci své činnosti umožňuje prodávajícím, aby měly prostřednictvím elektronického portálu www.kondomshop.cz příležitost uzavírat s kupujícími kupní smlouvy, přičemž kupující je povinen za zboží zaplatit prodávajícímu příslušnou kupní cenu a náklady na dodání zboží a dodané zboží převzít. Zprostředkovatel zabezpečuje pro prodávající zejména přijímání a vyřizování objednávek kupujících, logistiku spojenou s dodáním zboží kupujícím a činnosti související s vyřizováním reklamací kupujících. Platební operace týkající se úhrady kupní ceny, případně vrácení plateb kupujícím mezi kupujícím a prodávajícím realizují prostřednictvím zprostředkovatele, který je na základě zvláštní dohody s prodávajícím k tomu oprávněn.

1.4.        Kupující vystavením objednávky vyslovuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP, tímto VOP zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 1. 2. Výklad pojmů

2.1.        E- shop je elektronický obchod umístěn na internetovém portálu www.kondomshop.cz , jehož prostřednictvím provozovatel nabízí k prodeji zboží prodávajících.

2.2.        Provozovatel e- shopu je společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro , vl . č. 51648/L, DIČ: 2022863634, IČ DPH: SK2022863634. Kontaktní údaje společnosti jsou:

kontaktní osoba: Rudolf Bažant

tel. číslo: 792 276 776

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

2.3.        Prodávající je podnikatelský subjekt (výrobce, autorizovaný distributor nebo výhradní dovozce se sídlem v Evropské unii nebo Velké Británii), který nabízí své zboží kupujícím prostřednictvím e- shopu zprostředkovatele, přičemž konkrétní prodávající odpovídá za vystavení faktur v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je vždy identifikován na faktuře; seznam prodávajících je zároveň zveřejněn na viditelném místě v e- shopu . Každý prodávající zároveň při prezentaci svého produktu v e- shopu zprostředkovatele odpovídá za správné a aktuální údaje o zboží. Ve většině případů dochází k uzavření kupní smlouvy přímo se společností Safety First s.r.o., která informace bude vyplývat i z příslušné faktury za zboží; pro takový případ se pro účely těchto VOP považuje společnost Safety First s.r.o. za prodávajícího, nikoliv za zprostředkovatele.

2.4.        Kupující je fyzická osoba, která má zájem koupit zboží nabízené v e-shopu , a v souladu s těmito VOP uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e- shopu provozovatele.

2.5.        Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího - návrh na uzavření kupní smlouvy, provedený vůči prodávajícímu prostřednictvím e- shopu , s cílem získat na základě této objednávky zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

2.6.        Zboží jsou výrobky uváděny v e-shopu , které prodávající nabízejí k prodeji kupujícímu prostřednictvím zprostředkovatele.

2.7.        Registrace je postup, při kterém kupující vyplní elektronický registrační formulář uvedený v e-shopu . Registrace není povinná. Registrace poskytuje kupujícímu možnost využívat výhody svého registrovaného účtu, například používat nastavení adresáře, sledovat stav své objednávky, prohlížet historii objednávek, možnost získávat informace o aktuálních akcích a novinkách na e-shopu , nechat si zasílat tyto informace na e-mail a další. Kupující je povinen v rámci registrace přesně a pravdivě vyplnit všechny údaje uvedené v registračním formuláři. Kupující odpovídá za přesnost, pravdivost a aktuálnost poskytnutých údajů při registraci.

 1. 3. Objednávání zboží, storno objednávky

3.1.        Objednávka zboží a jeho následná koupě a dodání se realizuje pouze prostřednictvím e-shopu , postupem a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

3.2.        Předmětem objednávky může být:

3.2.1.      Katalogový zboží - zboží zobrazený v e-shopu s uvedením názvu, objednavacího kódu, popisu, ceny, případně s uvedením dalších upřesňujících údajů a vyobrazení výrobku.

3.2.2.      Neobvyklé množství katalogového zboží - je takové množství, které převyšuje 10 ks v daném zboží.

3.3.        Kupující realizuje nákup zboží prostřednictvím e-shopu výběrem požadovaného zboží a jeho množství, výběrem způsobu úhrady kupní ceny za zboží, výběrem způsobu doručení zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů. Nakupovat on-line v e-shopu mohou jak registrovaní, tak neregistrovaní, kupující.

3.4.        Kupující musí v objednávce, resp. při registraci, přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje, včetně správného telefonního čísla, prostřednictvím kterého je možné se s kupujícím zkontaktovat a ověřit adresu doručení zboží.

3.5.        Po přidání zboží do nákupního košíku a vyplnění jednotlivých údajů v objednávkovém formuláři, uvedených v bodu 3.3 těchto VOP, se kupujícímu v e-shopu zobrazí souhrn objednávky, který obsahuje následující údaje:

3.5.1.      název a kód objednávaného zboží, přičemž bližší specifikace zboží se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz umístěný na souhrnu objednávky,

3.5.2.      celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na dopravu, tj poštovné, náklady na kurýra apod.,

3.5.3.      údaje kupujícího spolu s adresou, na kterou má být zboží dodáno, a pod.

3.6.        Kupující je před potvrzením objednávky povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce. Kupující potvrzením objednávky závazně objedná vybrané zboží. Kupující objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby", čímž kupující potvrzuje svoji vědomost o nutnosti platby za objednané zboží kupní cenu a cenu dopravy.

3.7.        Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky prostřednictvím automatizovaného systému doručena e-mailová zpráva s předmětem "Potvrzení objednávky".

3.8.        Provozovatel je oprávněn automaticky potvrzenou objednávku zrušit v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí nelze kupujícímu dodat zboží:

3.8.1.      ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo

3.8.2.      v ceně, která byla uvedena v katalogu / nabídce e-shopu v době vystavení objednávky nebo

3.8.3.      z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží nebo jestliže

3.8.4.      kupující zadal neexistující, neplatné nebo nepravdivé telefonní číslo, případně není možné v rámci 3 pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího telefonicky s kupujícím ověřit adresu dodání (1 pokus o telefonické spojení s kupujícím 3 pracovní dny po sobě v čase mezi 8:00 - 17 : 00 hod.).

Ve výše uvedených případech provozovatel neprodleně elektronicky zašle kupujícímu alternativní nabídku náhradního plnění (jiná dodací lhůta, jiná kupní cena, obdobný zboží apod.), Kterou musí kupující výslovně potvrdit (písemně, elektronicky), aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy. Pokud se s kupujícím nedohodlo náhradní plnění, zprostředkovatel vrátí již zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 7 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží, spolu se všemi platbami, které od kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy

3.9.        Potvrzením objednávky podle bodu 3.7. VOP se považuje objednávka kupujícího za závaznou. Ustanovení bodu 3.8 a 7.3. těchto VOP tím nejsou dotčeny.

3.10.     Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě objednávky na neobvyklé množství zboží nebo v případě uvedení neexistující nebo jinak očividně nepravdivé adresy na dodání zboží, je provozovatel oprávněn telefonicky prověřit hodnověrnost objednávky s kupujícím.

3.11.     Za dokončení nákupu je považováno, pokud kupující nákup řádně ukončil a bylo mu přiděleno a potvrzené číslo objednávky. 

 1. 4. Kupní cena a platební podmínky

4.1.        Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla potvrzena provozovatelem, řádně a včas uhradit kupní cenu včetně ceny dopravy, a to podle způsobu platby a způsobu dopravy, který si kupující zvolil v objednávce.

4.2.        Kupní cena za zboží je uvedena v objednávce kupujícího a na faktuře vystavené prodávajícím. Kupní cena je uvedena včetně DPH. Do kupní ceny zboží není zahrnuta cena dopravy zboží do místa dodání určeného kupujícím. Cena dopravy je účtována kupujícímu zvlášť, a to podle způsobu dopravy a hodnoty objednávky, který si kupující zvolil.

4.3.        Kupní cenu včetně ceny dopravy může kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

4.3.1.      dobírkou  - zaplacení v hotovosti při přebírání zásilky;

4.3.2.      převodem na účet (internetbanking)  - po potvrzení objednávky se kupujícímu zobrazí instrukce k platbě bankovním převodem a zároveň na e-mail kupujícího zadaný při registraci nebo v objednávce kupující obdrží všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku, apod.);

4.3.3.      platbou kartou  - okamžité zaevidování platby; aby mohla platba kartou proběhnout správně, kupující je povinen důsledně dodržovat instrukce a postup uvedené při platbě kartou. Pro okamžité přiřazení platby je kupující povinen řádně dokončit úhradu na internetovém portálu příslušné platební brány, která se projeví tak, že kupující bude automaticky přesměrován zpět do e- shopu . Až tímto okamžikem provozovatel obdrží informaci o provedení platby a změní stav objednávky zákazníka na "Platba Přijatá". Objednávka s volbou platby kartou, ke které není řádně evidována platba kupujícího, nemůže být vybavena.

4.4.        Faktura na kupní cenu a cenu dopravy bude zaslána kupujícímu spolu se zbožím, a slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a potvrzení o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 6, odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

4.5.        Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou v katalogu / nabídce e-shopu . Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená v potvrzení objednávky.

4.6.        Při nákupu prostřednictvím e-shopu nemožno uplatnit jiných než v e- shopu uvedených slev. Slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 1. 5. Dodací podmínky

5.1.        Provozovatel zajistí dodání zboží od prodávajícího kupujícímu v jakosti a množství, jak bylo uvedeno v potvrzené objednávce kupujícího. Ke každé objednávce bude přiložena faktura vystavena na údaje kupujícího. Kupující se zavazuje převzít doručené zboží.

5.2.        Lhůta dodání objednaného zboží je zpravidla uvedena v e- shopu při konkrétním výrobku jako doba odeslání zboží, ke které je třeba připočítat 1 až 2 pracovní dny na dopravu. Do lhůty dodání se započítávají pouze pracovní dny, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že lhůta dodání není v e- shopu při konkrétním výrobku uvedena, platí dodací lhůta určená provozovatelem v potvrzení objednávky.

5.3.        V případě platby kartou nebo převodem na účet začíná běžet dodací lhůta dnem připsání kupní ceny za zboží a ceny za dopravu na účet zprostředkovatele. V případě dodání zboží formou dobírky, začíná dodací lhůta běžet dnem potvrzení objednávky provozovatelem.

5.4.        V případě, že objednané zboží není možné dodat v termínu podle bodu 5.2., Bude provozovatel kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s uvedením náhradní dodací lhůty.

5.5.        Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v dodání zboží, zejména události mající charakter vyšší moci (válka, stávka, nepokoje, výluka apod.).

5.6.        Zboží bude dodáno kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Nebezpečí náhodného zničení nebo zkázy zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

5.7.        Doprava objednaného zboží bude uskutečněna způsobem určeným kupujícím ve vystavené objednávce, a to prostřednictvím:

5.7.1.      České pošty,

5.7.2.      kurýra DPD,

5.7.3.      kupující zboží osobně odebere na některé z poboček Zásilkovny.

5.8.        Při dopravě zboží prostřednictvím České pošty je zboží zasíláno formou Balíku do ruky

5.9.        Zboží bude zabaleno obvyklým způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Na balení zboží jsou používány kvalitní obaly, zejména kartonové krabice a při drobných zásilkách ochranné bublinkové obálky.

5.10.     V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty obdrží kupující od provozovatele e-mailem a SMS zprávou podací číslo zásilky. Toto číslo umožňuje kupujícímu on-line sledování pohybu zásilky a slouží i jako oznámení o uložení zásilky na pobočce České pošty.

5.11.     Kupující je povinen ihned při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je zásilka úplná a nepoškozena. V případě neúplnosti zásilky nebo při zjevném poškození zásilky je kupující povinen zapsat zjištěné skutečnosti do dodacího nebo přepravního listu přepravce, resp. jiného dokladu prokazujícího doručení zboží nebo zásilku nepřevzít. Takový zápis bude dostatečným podkladem pro uplatnění reklamace vůči přepravci, v opačném případě nebude reklamace na dopravu provozovatelem akceptována.

5.12.     Pokud v těchto VOP není výslovně stanoveno jinak, kupující je povinen po potvrzení objednávky provozovatelem objednané a řádně dodané zboží vždy převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

5.13.     Pokud kupující objednané a předem zaplacené zboží nepřevezme z důvodů na jeho straně nebo se nepodaří zásilku doručit z důvodu nesprávné nebo nepravdivě uvedené dodací adresy kupujícím při vystavení objednávky nebo registraci, nebo pokud kupující nezaplatí kupní cenu za zboží formou dobírky, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené se zasláním / dopravou zboží zpět do skladu provozovatele a náklady spojené s uskladněním objednaného zboží ve výši skladného 15Kč za každý započatý den uskladnění, a to až do převzetí zboží kupujícím. Prvních 7 dní uskladnění zásilky provozovatel neúčtuje skladné.V případě, že kupující požádá o doručení zboží, je prodávající oprávněn doručit zboží až po úhradě nákladů na ve smyslu první věty tohoto bodu VOP. Právo na náhradu škody zprostředkovatele tímto není dotčeno.

5.14.     Pokud nedoplatek za skladování zásilky ve smyslu bodu 5.13 těchto VOP nabude hodnotu rovnou nebo vyšší, než je hodnota zaplaceného zboží, bude zásilka kupujícího ekologicky zlikvidována bez nároku na její vydání kupujícímu nebo vrácení kupní ceny. Maximální lhůta uskladnění zboží provozovatelem je 3 měsíce.

 1. 6. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

6.1.        Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

6.2.        Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, jejichž prostřednictvím plnil, zejména:

 1. a)ztráty faktury nebo jiného dokladu umožňujícího identifikovat oprávněnost kupujícího na uplatnění nároků z vad,
 2. b)neoznámením zjevných vad při převzetí zboží (např. poškozený obal),
 3. c)uplynutím záruční doby zboží,
 4. d)nesprávným uskladněním zboží,
 5. e)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 6. f)neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. g)používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití .

6.3.        Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel je povinen zajistit odstranění vady bez zbytečného odkladu.

6.4.        Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo když se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.5.        Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.6.        Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.7.        Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.8.        Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.

6.9.        Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.10.     Reklamace vad zboží může kupující uplatnit písemně na adrese : Safety First s.r.o. Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika nebo e-mailem na adrese: pomoc@kondomshop.cz do 7 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení tohoto bodu VOP se přiměřeně vztahuje i na zasílání stížností nebo podnětů kupujících, které nemají charakter reklamace vad zboží. Pokud je stížnost nebo podnět odůvodněná, provozovatel ji vyřídí ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti nebo podnětu zašle provozovatel kupujícímu oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.11.     Kupující doručí reklamované zboží provozovateli spolu s písemnou reklamací; v případě reklamace zasílané e-mailem doručí kupující reklamované zboží po odeslání e-mailové reklamace. K reklamaci kupující připojí fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla provozovatele. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat reklamované zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Provozovatel neodpovídá za nedoručení / ztrátu reklamovaného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím kupující zaslal reklamované zboží provozovateli. Provozovatel nemůže reklamaci vyřídit bez obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

6.12.     Provozovatel při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-mailu, provozovatel zašle potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu obratem na e-mailovou adresu kupujícího.

6.13.     Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.14.     Pokud kupující uplatní reklamaci, provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí kupujícího o jeho právech; na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je provozovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace předáním opraveného výrobku nebo výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku :

-           ihned,

-           ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace,

-           v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vybaví:

-           ihned,

-           v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15.     Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, provozovatel vyřídí reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení provozovatel nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.16.     Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a provozovatel ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající prostřednictvím provozovatele kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.17.     Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Sb . o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem .

 1.   7. Odstoupení od smlouvy

7.1.        Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá na dobu určitou a zaniká její splněním nebo odstoupením kupujícího ve smyslu tohoto čl. 7 VOP.

7.2.        Kupujícímu je poskytnut benefit spočívající v tom, že kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v prodloužené lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme všechny části objednaného zboží.

7.3.        Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.4.        Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího prostřednictvím provozovatele, a to jednoznačným prohlášením v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím funkce - "on-line formulář pro odstoupení", který tvoří přílohu těchto VOP (dále jen "formulář") .

7.5.        Lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 7.2. těchto VOP se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno provozovateli nejpozději v poslední den lhůty. Pokud kupující provedl odstoupení prostřednictvím on-line formuláře, provozovatel po přijetí odstoupení obratem poskytne kupujícímu potvrzení o přijetí odstoupení.

7.6.        Prodávající prostřednictvím provozovatele ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, poštovné, atd. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí provozovatel. Provozovatel vrátí kupujícímu platby stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout s provozovatelem na jiném způsobu platby.

7.7.        Provozovatel není povinen vrátit kupujícímu platby podle bodu 7.5. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující věrohodně neprokáže zaslání zboží zpět provozovateli.

7.8.        Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Safety First s.r.o. Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika. Lhůta podle první věty tohoto bodu je zachována v případě, že zboží byl předán k přepravě v poslední den lhůty. Vrácené zboží musí být v původním stavu, zjevně nepoužívaný, nepoškozené, kompletní av neporušeném originálním obalu. Při vrácení zboží je nutné uvést variabilní symbol a datum nákupu, případně přiložit i fakturu nebo potvrzující e-mail o nákupu.

7.9.        Kupující nese náklady na vrácení zboží podle bodu 7.7. Vrácení zboží kupující uskuteční zasláním zboží jako listovní zásilky nebo balíku na adresu sídla provozovatele. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat vrácené zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Provozovatel neodpovídá za nedoručení / ztrátu vráceného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím zboží vrací provozovateli. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.10.     Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. a)zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího,
 2. b)nekatalogové zboží,
 3. c)zboží podléhající rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 4. d)zboží uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 5. e)zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.
 6. 8. Ochrana osobních údajů

8.1.        Společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro , vl. č. 51648 / L jako provozovatel internetového obchodu umístěného na jeho webovém sídle www.kondomshop.cz považuje veškeré osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícími v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím za přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb . o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o OOÚ"). Prodávající zpracovává výhradně takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ. 

8.2.        Ve smyslu § 34 zákona o OOÚ provozovatel nepověřil žádného prostředníka na zpracování osobních údajů jménem správce, které provozovatel získal od dotčených osob. Stejně provozovatel nemá stanovenou odpovědnou osobu ve smyslu § 44 a  násl . zákona o OOÚ.

8.3.        Prodávající získává a zpracovává osobní údaje od kupujícího v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ . Dodává se, že existence právního základu pro zpracování osobních údajů dotčených osob podle tohoto bodu nevyžaduje zvláštní výslovný souhlas dotčené osoby.Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního, formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí plnění dle smlouvy a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou případu podle bodu 8.9. tohoto článku VOP, ani jinak komerčně používané bez zvláštního souhlasu kupujícího. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje provozovatel vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

8.4.        Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny příjemci (přepravci, Česká pošta, s. p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.) Za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy (řádné a včasné dodání zboží). V souladu s uvedeným zpřístupňuje prodávající osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky příslušnému příjemci těchto osobních údajů, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.

8.5.        Kupující vystavením objednávky poskytuje své osobní údaje uvedené v objednávce prodávajícímu dobrovolně pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího plnění. Pokud dotyčná osoba neposkytne prodávajícímu, resp. provozovateli požadované osobní údaje, důsledkem neposkytnutí takových osobních údajů je neuzavření smlouvy mezi subjektem údajů (kupujícím) a provozovatelem (prodávajícím).

8.6.        Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu existence smluvního vztahu s prodávajícím, případně do doby písemného odvolání jeho výslovného souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů pro marketingové účely.

8.7.        Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

-     evidence objednávek kupujícího,

-     uzavřených kupních smluv,

-     vystavení faktur a jiných daňových dokladů,

-     marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,

-     uplatňování slev pro kupující,

-     přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,

-     řešení případných reklamací kupujícím.

8.8.        Pro účely realizace smluvního vztahu prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu povinných údajů:

 1. a)jméno a příjmení kupujícího (příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku),
 2. b)adresa (fakturační příp. doplnění dodací adresy, pokud je tato jiná než fakturační adresa),
 3. c)telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího.

8.9.        V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb kupujícím, prodávající jako provozovatel osobních údajů kupujících spolupracuje s třetí stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk nebo www.heureka.cz) pro účely uskutečnění průzkumu spokojenosti kupujících s nákupem prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který spočívá v tom, že třetí strana na základě oprávněného zájmu e-shopu prodávajícího podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu dotazník o spokojenosti kupujícího s nákupem a jeho průběhem. Tento dotazník třetí strana doručí kupujícímu v souladu s § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl prodávajícímu v objednávce zboží. Třetí strana nemá přístup k žádným osobním údajům kupujících, provozovatel jí poskytne pouze e-mailovou adresu kupujícího, kterou spravuje v souladu se zákonem o OOÚ.

8.10.     Provozovatel nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje ani nepřenáší osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s kterými zabezpečuje plnění smlouvy. Databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.11.     Prodávající při zpracovávání osobních údajů dotčené osoby nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 2 zákona o OOÚ.

8.12.    Provozovatel si nesmí souhlas kupujícího vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje manuálně a / nebo pomocí prostředků výpočetní techniky, a to prostřednictvím oprávněných osob. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo souboru operací s osobními údaji, včetně jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, pořádání, přepracovávání nebo měnění, vyhledávání, prohlížení, změny struktury, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, jejich přeshraničního přenosu, poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kterýmkoliv z uvedených způsobů,

8.13.     V souladu s § 19 odst. 1 zákona o OOÚ má kupující právo od prodávajícího požadovat následující informace, přičemž prodávající je povinen je dotčené osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout:

 1. a)identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
 2. b)kontaktní údaje odpovědné osoby, jestliže prodávající má takovou osobu stanovenou
 3. c)účel zpracování osobních údajů, na který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů,
 4. d)oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, pokud se osobní údaje zpracovávají podle § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Sb.,
 5. e)identifikaci příjemců nebo jejich kategorii, pokud existuje,
 6. f)informací o tom, že provozovatel   zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a jejich identifikaci, jakož i informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise,
 7. g)dobu uchovávání osobních údajů.

8.14.     Provozovatel je dále povinen dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout informaci o tom, že má

 1. a)právo svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů kdykoliv odvolat,
 2. b)právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají dotčené osoby (§ 21)
 3. c)právo na opravu osobních údajů (§ 22),
 4. d)právo na výmaz osobních údajů (§ 23),
 5. e)právo na omezení zpracování jejích osobních údajů (§ 24),
 6. f)právo na přenositelnost osobních údajů (§ 26),
 7. g)právo namítat zpracování osobních údajů (§ 27).

8.15.     Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, které měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

8.16.     Prodávající je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotyčné osobě (kupujícímu) informace podle  § 19 a 20  a oznámení podle  § 21 až 28  a  41 , které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně , a to zejména při informacích určených zvlášť dítěti. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

8.17.     Prodávající poskytuje součinnost dotčené osobě při výkonu jejích práv podle  § 21 až 28 . V případech uvedených v  § 18 odst. 2  nemůže provozovatel odmítnout jednat na základě žádosti dotyčné osoby při výkonu jejích práv podle  § 21 až 28 , pokud neprokáže, že dotčenou osobu není schopen identifikovat.

 

8.18.     Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti podle  § 21 až 28  do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může provozovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Provozovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Pokud dotyčná osoba podala žádost v elektronické podobě, provozovatel poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem.

8.19.     Pokud prodávající nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby, je povinen do jednoho měsíce od doručení žádosti informovat dotčenou osobu o důvodech nečinnosti ao možnosti podat návrh podle  § 100  na úřad

8.20.     Informace podle  § 19 a 20  a oznámení a opatření přijatá podle  § 21 až 28  a  41  se poskytují bezplatně. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, provozovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

 1. 9.Služba "Doručení bez stresu"

9.1.       Služba Doručení bez stresu spočívá v urychleném zaslání náhradního zboží kupujícímu v případě, že mu nebude zboží řádně a včas doručeno ve smluvené lhůtě dodání (např. ztráta, zničení či odcizení zásilky apod.).

9.2.       V rámci služby Doručení bez stresu se prodávající zavazuje pro případ nedoručení objednaného zboží v dohodnuté lhůtě odeslat kupujícímu na náklady prodávajícího náhradní zboží v pracovní den, v který obdrží kvalifikované oznámení kupujícího o nedoručení zboží. Podmínky služby jsou následující:

9.2.1.    kupující si službu Doručení bez stresu objednal při objednání zboží a společně s cenou objednaného zboží zaplatil i poplatek za službu Doručení bez stresu;

9.2.2.    kupující doručil prodávajícímu nejdříve v nejbližší pracovní den následující po dni, kdy mělo být objednané zboží doručeno, oznámení o nedoručení zboží (písemně nebo elektronicky e-mailem na adresu pomoc@kondomshop.sk), a to na formuláři podle přílohy těchto VOP - pokud nebude oznámení učiněné na připojeném formuláři nebo pokud bude učiněno předčasně, nebude se považovat za kvalifikované a nebude se na něj přihlížet,

9.2.3.    oznámení podle předchozího bodu musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do 15:00 hod. v pracovní den, jinak bude náhradní zboží odesláno až následující pracovní den.

9.3.       Služba Doručení bez stresu je odplatná; výše úhrady za službu je kupujícímu oznámena v rámci procesu objednání zboží a služby.

9.4.       Pokud prodávající nebude schopen splnit závazky prodávajícího vyplývající ze služby Doručení bez stresu, t. j. pokud prodávající nebude schopen urychleně zaslat kupujícímu náhradní zboží za podmínek určených pro službu Doručení bez stresu, kupujícímu bude poplatek za službu Doručení bez stresu vrácen.

9.5.       Prodávající může při konkrétním zboží nenabídnout službu Doručení bez stresu, resp. může poskytnutí služby odmítnout, a to zejména v případě, že v době vystavení objednávky je zřejmé, že službu nebude objektivně možné efektivně poskytnout - např. doprodej zboží s omezenou nebo vyloučenou možností zaslání nového náhradního zboží, omezené skladové množství zboží, nedostupnost zboží na trhu, ukončení výroby, apod. Prodávající bude kupujícího o těchto skutečnostech informovat při objednání zboží, nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hod., Po objednání zboží a služby Doručení bez stresu. Kupující má v těchto případech nárok na vrácení celého poplatku za službu Doručení bez stresu, pokud již poplatek za službu uhradil.

9.6.       Službu nelze využít, tedy kupující nemá nárok na urychlené zaslání náhradního zboží, jestliže:

9.6.1.    včasné doručení zboží zmařil samotný kupující;

9.6.2.    včasné doručení zboží vylučují okolnosti vyšší moci.

9.7.      Využitím služby kupujícímu nevzniká nárok na dodání většího než objednaného množství zboží. Pokud v souvislosti s využitím služby kupující obdrží zboží ve větším množství (např. Pokud dojde k dodatečnému doručení původní zásilky apod.), je kupující povinen zboží v přesahujícím množství vydat prodávajícímu.

9.8.      Službu nelze využít opakovaně při stejném zboží, t. j. v případě zaslání náhradního zboží kupující titulem využití služby nemá nárok domáhat se odeslání dalšího náhradního zboží, pokud je doručování náhradního zboží opožděné. Jiné nároky kupujícího tímto nejsou dotčeny.

9.9.       Nárok na odeslání náhradního zboží v rámci služby Doručení bez stresu zboží zaniká okamžikem doručení původně odeslaného zboží. Kupující se nemůže domáhat zaslání náhradního zboží, pokud mu byl původně odeslán zboží doručeno. Ve zbytku platí ustanovení bodu 9.7.

9.10.     Služba Doručení bez stresu se nevztahuje na doručení vadného zboží. V případě, že je zboží doručeno včas, ale má vady, postupuje se podle standardních postupů pro reklamaci vad zboží.

9.11.     Pokud se ukáže, že kupující podal oznámení o nedoručení zboží bezdůvodně nebo s klamavým či zavádějícím obsahem, zejména pokud se ukáže, že zboží bylo kupujícímu doručeno řádně a včas, odpovídá kupující za veškeré škody, které tím prodávajícímu vzniknou.

9.12.     Služba Doručení bez stresu nemá žádný vliv na práva kupujícího jako spotřebitele. Kupující jako spotřebitel má i v případě využití služby Doručení bez stresu zachovány všechna práva a nároky, které mu jako spotřebiteli vyplývají z těchto VOP a obecně závazných právních předpisů. Stejně tak se kupující zvlášť informuje o tom, že na řádné uplatnění nároků z vad zboží a uplatnění svých práv jako spotřebitele službu Doručení bez stresu využít nemusí - využití služby je výlučně na rozhodnutí kupujícího.

 1. 10. Závěrečná ustanovení

10.1.        Kupující má právo obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva. Pokud provozovatel na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů ve smyslu § 12 a  násl . zák. č. 391/2015 Sb . o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce ( www.soi.sk ) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http: //www.mhsr.sk ); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (dále jen "RSO"). Stejně i nároky prodávajícího vůči kupujícím mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy.

Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show . Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože stížnost kupujícího bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. 

10.2.        Orgán dozoru, kterému podléhá činnost provozovatele:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele 

Predmestská 71, PO Box B-89; 011 79 Žilina 1

Telefon:  041/7632 130

Fax:  041/7632 139

E-mail: za@soi.sk 

10.3.        Ve všech věcech, které nejsou upraveny těmito VOP, se použijí příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 Sb ., Zák. č. 22/2004 Sb ., Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. V případě, že není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP obchodním zákoníkem.

10.4.        Tato aktualizace VOP je platná a účinná od 29.11.2020; objednávky přijaté před nadobudnutím účinnosti této aktualizace VOP budou vybaveny podle VOP platných v době objednávky (zveřejněné na stránce prodávajícího). VOP jsou závazné pro všechny zúčastněné strany. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP, o změně VOP seznámí registrovaných kupujících 5 dní předem, a současně zveřejní oznámení o změně VOP v elektronickém obchodě na adrese www.kondomshop.cz na viditelném místě.

 

Safety First s.r.o.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, pokud máte zájem odstoupit od smlouvy)

 

Příjemce: Safety First s.r.o.

Rosinská cesta 9,

010 08 Žilina, Slovenská republika

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

 

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na zboží:      _________________________

(Uvést označení, druh, množství zboží)

 

Datum objednání zboží:                                                  _________________________

 

Číslo objednávky:                                                               _________________________

 

Jméno a příjmení kupujícího:                                            _________________________

 

Adresa kupujícího:                                                            _________________________

                                                                                       

                                                                                        _________________________

 

 

 

V _____________________ dne _______________

 

 

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        podpis kupujícího

                                                                                        (Pouze pokud je tento formulář zasílán v písemné formě)

VZOR OZNÁMENÍ

pro službu "DORUČENÍ BEZ STRESU"

 

Komu:  Safety First s.r.o.

Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

 

 

Tímto oznamuji a čestně prohlašuji, že zboží z mé objednávky č. ________________ ze dne

_______________ mi ke dni podpisu tohoto oznámení nebyl doručen, a to ani částečně.

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:                                           _________________________

 

Adresa kupujícího:                                                         _________________________

                                                                                       

                                                                                        _________________________

 

V _____________________ dne _______________

 

 

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        podpis kupujícího

                                                                                        (Pouze pokud je tento formulář zasílán v písemné formě)