Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu

společnosti Safety First s.r.o.

 

1.Úvodní ustanovení

1.1.       Společnost Safety First s.r.o., se sídlem na adrese Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 51648/L, je provozovatelem elektronického portálu www.kondomshop.cz, prostřednictvím kterého prodává zboží v předem neurčeném okruhu a počtu kupujících (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“).

1.2.       Společnost Safety First s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti stran při prodeji zboží prostřednictvím elektronického portálu www.kondomshop.cz, zejména postup při objednávání zboží, dodací a platební podmínky, reklamační řízení a postup při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky kupujícího.

1.3.       Prostřednictvím internetové obchodní platformy https://www.kondomshop.cz uzavírá prodávající s kupujícími kupní smlouvy, přičemž kupující je povinen zaplatit prodávajícímu odpovídající kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží a převzít dodané zboží. Prodávající zajišťuje zejména přijímání a vyřizování objednávek kupujících, logistiku spojenou s dodáním zboží kupujícím a činnosti související s vyřizováním reklamací kupujících, vše v souladu a za podmínek zákona č. 250/2007 Z. z. ve spojení se zákonem č. 102/2014 Z. z., včetně dalších platných a účinných zvláštních předpisů Slovenské republiky a těchto VOP.

1.4.       Kupující vystavením objednávky a dobrovolným kliknutím do políčka o oznámení se s těmito VOP před odesláním objednávky vyjadřuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP, těmito VOP plně rozumí a souhlasí s nimi.

  1. Výklad pojmů

2.1.       E-shop je elektronický obchod umístěný na internetovém portálu www.kondomshop.cz, prostřednictvím kterého provozovatel nabízí k prodeji zboží prodávajícího.

2.2.       Provozovatelem e-shopu je společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika. IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 51648/L. DIČ:2022863634, IČ DPH: SK2022863634. Kontaktní údaje společnosti jsou:

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

2.3.       Prodávající je podnikatelský subjekt, který nabízí zboží kupujícím prostřednictvím e-shopu provozovatele, zodpovídá za vystavení faktur v souladu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky a je vždy identifikován na faktuře v souladu se zvláštním předpisem. Prodávající je při prezentaci nabízeného produktu k prodeji v e-shopu provozovatele povinen uvádět správné a aktuální údaje o zboží.

2.4.       Kupující je fyzická osoba – spotřebitel, která má zájem koupit zboží nabízené v e-shopu, a v souladu s těmito VOP uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu provozovatele.

2.5.       Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího – návrh na uzavření kupní smlouvy, provedený vůči prodávajícímu prostřednictvím e-shopu, s cílem získat na základě této objednávky zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

2.6.       Zboží jsou výrobky uváděné v e-shopu, které prodávající nabízí k prodeji kupujícímu.

2.7.       Registrace je postup, při kterém kupující vyplní elektronický registrační formulář uvedený v e-shopu. Registrace není povinná. Registrace poskytuje kupujícímu možnost využívat výhod svého registrovaného účtu, například používat nastavení adresáře, sledovat stav své objednávky, prohlížet historii objednávek, možnost získávat informace o aktuálních akcích a novinkách na e-shopu, nechat si zasílat tyto informace na e-mail a další. Kupující je povinen v rámci registrace přesně a pravdivě vyplnit všechny údaje uvedené v registračním formuláři. Kupující odpovídá v celém rozsahu za přesnost, pravdivost a aktuálnost poskytnutých údajů při registraci.

  1. Objednávání zboží, storno objednávky

3.1. Objednávka zboží a jeho následná koupě a dodání se realizuje pouze prostřednictvím e-shopu, postupem a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

3.2. Předmětem objednávky může být:

3.2.1. Katalogové zboží – zboží zobrazené v e-shopu s uvedením názvu, objednacího kódu, popisu, ceny, případně s uvedením dalších upřesňujících údajů a vyobrazení výrobku.

3.2.2. Neobvyklé množství katalogového zboží – je takové množství, které převyšuje 10 ks v daném zboží.

3.3. Kupující realizuje nákup zboží prostřednictvím e-shopu výběrem požadovaného zboží a jeho množství, výběrem způsobu úhrady kupní ceny za zboží, výběrem způsobu doručení zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů. Nakupovat on-line v e-shopu mohou jak registrovaní, tak neregistrovaní, kupující.

3.4. Pro účely řádného vyřízení objednávky kupujícího musí kupující v objednávce, resp. při registraci, přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje, včetně správného telefonního čísla, jehož prostřednictvím lze v případě vzniku potřeby odstranit zjevné nepřesnosti údajů kupujícího tak, že se prodávající s kupujícím zkontaktuje a ověří adresu doručení zboží, případně v součinnosti s kupujícím opraví zjevně nepřesný údaj.

3.5. Po přidání zboží do nákupního košíku a vyplnění jednotlivých údajů v objednávkovém formuláři, uvedených v bodě 3.3 těchto VOP, se kupujícímu v e-shopu zobrazí souhrn objednávky, který obsahuje následující údaje:

3.5.1. název a kód objednávaného zboží, přičemž bližší specifikace zboží se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz umístěný na souhrnu objednávky,

3.5.2. celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na dopravu, tzn. poštovné, náklady na kurýra apod.,

3.5.3. údaje kupujícího spolu s adresou, na kterou má být zboží dodáno, a pod.

3.6. Kupující je před odesláním objednávky povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce. Kupující odesláním objednávky závazně objedná vybrané zboží. Kupující objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“, čímž kupující potvrzuje svoji vědomost o závaznosti zaplatit za objednané zboží kupní cenu a cenu dopravy.

3.7. Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky doručena e-mailová zpráva prodávajícího s předmětem „Potvrzení objednávky“.

3.8. Prodávající je oprávněn potvrzenou objednávku po předchozím písemném upozornění kupujícího, zrušit v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí nelze kupujícímu dodat zboží:

3.8.1. ve lhůtě určené těmito VOP nebo

3.8.2. v ceně, která byla uvedena v katalogu/nabídce e-shopu v době vystavení objednávky nebo

3.8.3. z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží nebo pokud

3.8.4. kupující zadal neexistující, neplatné nebo nepravdivé telefonní číslo, případně není možné v rámci 3 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího telefonicky s kupujícím ověřit adresu dodání (1 pokus o telefonické spojení s kupujícím 3 pracovní dny po sobě v době mezi 8:00 - 17 :00 hod.).

Ve výše uvedených případech prodávající neprodleně elektronicky zašle kupujícímu alternativní nabídku náhradního plnění (jiná dodací lhůta, jiná kupní cena, obdobné zboží apod.), kterou musí kupující výslovně potvrdit (písemně, elektronicky), aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy. Nedohodlo-li se s kupujícím náhradní plnění, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 7 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží, spolu se všemi platbami, které od kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy.

3.9. Potvrzením objednávky dle bodu 3.7. VOP se považuje objednávka kupujícího za závaznou. Ustanovení bodů 3.8 a 7.3. těchto VOP tím nejsou dotčeny.

3.10. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě objednávky na neobvyklé množství zboží nebo v případě uvedení neexistující nebo jinak očividně nepravdivé adresy pro dodání zboží, je provozovatel oprávněn telefonicky prověřit hodnověrnost objednávky s kupujícím.

3.11. Za dokončení nákupu je považováno, pokud kupující nákup řádně ukončil odesláním objednávky ve smyslu postupu podle bodu 3.6. VOP a bylo mu přiděleno a potvrzeno číslo objednávky. 

  1. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla potvrzena prodávajícím, řádně a včas uhradit kupní cenu včetně ceny dopravy, a to podle způsobu platby a způsobu dopravy, který si kupující zvolil v objednávce.

4.2. Kupní cena za zboží je uvedena v objednávce kupujícího a na automaticky vygenerované elektronické faktuře vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu na kupujícím oznámenou e-mailovou adresu v objednávce. Kupní cena je uvedena včetně DPH. Do kupní ceny zboží není zahrnuta cena dopravy zboží do místa dodání určeného kupujícím. Cena dopravy je účtována kupujícímu zvlášť, a to podle způsobu dopravy a hodnoty objednávky, který si kupující zvolil; pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že prodávajícím vystavena faktura, která je následně elektronicky doručována na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, se považuje za dostatečně relevantní daňový doklad. Vzhledem k tomu prodávající není povinen doručit kupujícímu zvlášť i listinnou fakturu.

4.3. Kupní cenu včetně ceny dopravy může kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

4.3.1. dobírkou – zaplacení v hotovosti při přebírání zásilky;

4.3.2. převodem na účet (internetbanking) – po potvrzení objednávky se kupujícímu zobrazí instrukce k platbě bankovním převodem a zároveň na e-mail kupujícího zadaný při registraci nebo v objednávce kupující obdrží všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku, apod.). Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího automaticky stornovat, pokud platba nebude po potvrzení objednávky prodávajícímu poukázána na účet nejpozději do 3 dnů;

4.3.3. platbou kartou – okamžité zaevidování platby; aby mohla platba kartou proběhnout správně, kupující je povinen důsledně dodržovat instrukce a postup uvedené při platbě kartou. Pro okamžité přiřazení platby je kupující povinen řádně dokončit úhradu na internetovém portálu příslušné banky, která se projeví tak, že kupující bude automaticky přesměrován zpět do e-shopu. Až tímto okamžikem prodávající obdrží informaci o provedení platby a změní stav objednávky zákazníka na „Platba Přijata“. Objednávka s volbou platby kartou, ke které není řádně evidována platba kupujícího, nemůže být vyřízena. Pro takový případ je prodávající oprávněn objednávku kupujícího automaticky stornovat, pokud platba nebude po potvrzení objednávky prodávajícímu poukázána na účet nejpozději do 3 dnů.

4.4. Faktura na kupní cenu a cenu dopravy bude zaslána kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující povinně oznámil prodávajícímu v objednávce zboží, a slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a potvrzení o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 6, ods. 1 zákona č . 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou v katalogu/nabídce e-shopu. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená v potvrzení objednávky.

4.6. Při nákupu prostřednictvím e-shopu není možné uplatnění jiných než v e-shopu uvedených slev. Slevy nelze kombinovat, není-li výslovně prodávajícím uvedeno jinak.

  1. Dodací podmínky

5.1. Prodávající zajistí dodání zboží kupujícímu v jakosti a množství, jak bylo uvedeno v potvrzené objednávce kupujícího. Kupující se zavazuje převzít doručené zboží.

5.2. Lhůta dodání objednaného zboží je zpravidla uvedena v e-shopu u konkrétního výrobku jako doba expedování zboží, ke které je třeba připočítat 1 až 2 pracovní dny na dopravu. Do lhůty dodání se započítávají pouze pracovní dny, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že lhůta dodání není v e-shopu u konkrétního výrobku uvedena, platí dodací lhůta určená provozovatelem v potvrzení objednávky.

5.3. V případě platby kartou nebo převodem na účet začíná běžet dodací lhůta dnem připsání kupní ceny za zboží a ceny za dopravu na účet prodávajícího. V případě dodání zboží formou dobírky, začíná dodací lhůta běžet dnem potvrzení objednávky prodávajícím.

5.4. V případě, že objednané zboží není možné dodat v termínu dle bodu 5.2., bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s uvedením náhradní dodací lhůty. Prodávající následně zboží kupujícímu dodá pouze, bude-li s náhradní lhůtou kupující výslovně souhlasit.

5.5. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v dodání zboží, zejména události mající charakter vyšší moci (válka, stávka, nepokoje, výluka apod.).

5.6. Zboží bude dodáno kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Nebezpečí náhodného zničení nebo zkázy zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

5.7. Doprava objednaného zboží bude uskutečněna způsobem určeným kupujícím ve vystavené objednávce, a to prostřednictvím:

5.7.1. Packeta

5.7.2. kurýra Packety,

5.7.3. kupující zboží osobně odebere na některé z poboček Packety.

5.8. Zboží bude zabaleno obvyklým způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. K balení zboží jsou používány kvalitní obaly, zejména kartonové krabice a u drobných zásilek ochranné bublinkové obálky.

5.9. Kupující je oprávněn, pokud možno neprodleně, při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je zásilka úplná a nepoškozená. V případě neúplnosti zásilky nebo při zjevném poškození zásilky je kupující povinen zapsat zjištěné skutečnosti do dodacího nebo přepravního listu přepravce, resp. jiného dokladu prokazujícího doručení zboží, nebo k tomu použitelného hlášení o škodě tzv. škodní zápis, nebo zásilku nepřevzít. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s přepravcem poskytnout odstranění nedostatku, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto typu bude třeba prokázat.

5.10. Pokud v těchto VOP není výslovně stanoveno jinak, kupující je povinen po potvrzení objednávky provozovatelem objednané a řádně dodané zboží vždy převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

5.11. Pokud kupující objednané a předem zaplacené zboží nepřevezme z důvodů na jeho straně nebo nepodaří-li se kupujícímu zásilku doručit z důvodu nesprávně nebo nepravdivě uvedené dodací adresy kupujícím při vystavení objednávky nebo registraci, je kupující oprávněn si přepravcem vrácené zboží převzít u prodávajícího ve lhůtě do 7 pracovních dní. Na tuto skutečnost prodávající neprodleně písemně upozorní kupujícího po vrácení zboží prodávajícímu z některého výše uvedeného důvodu. Pokud i přes takové upozornění prodávajícího kupující ve stanovené lhůtě dle VOP zboží řádně nepřevezme, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, o čem kupujícího písemně vyrozumí. Po účinnosti odstoupení od smlouvy dle předchozí věty VOP nastávají pro smluvní strany veškeré právní účinky takového právního úkonu.

 

  1. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

6.1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

6.2. Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, jejichž prostřednictvím plnil, zejména:

a) neprokázání zakoupení zboží u prodávajícího (např. neexistence faktury, přepravního dokladu nebo jiného dodacího dokladu bez zavinění prodávajícího),
b)bezodkladným neoznámením zjevných vad při převzetí zboží (např. poškozený obal)
c)uplynutím záruční doby zboží,
d)nesprávným uskladněním zboží,
e)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
g)používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.

6.3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění kupujícím u prodávajícího v souladu se zákonným postupem, jakož i postupem dle VOP.

6.4. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.5. prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, nezpůsobí-li to kupujícímu závažné obtíže.

6.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; opakovanou vadou se rozumí vada, která se i po jejím odstranění na stejném opraveném zboží opětovně opakuje 2 a vícekrát

6.7. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.8. Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.

6.9. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.10. Reklamace vad zboží může kupující uplatnit písemně na adrese sídla provozovatele: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina nebo e-mailem na adrese: pomoc@kondomshop.cz bezodkladně ode dne jejich zjištění, nejpozději do skončení záruční lhůty 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení tohoto bodu VOP se přiměřeně vztahuje i na zasílání stížností nebo podnětů kupujících, které nemají charakter reklamace vad zboží. Je-li stížnost nebo podnět odůvodněna, prodávající ji vyřídí ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti nebo podnětu zašle prodávající kupujícímu oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.11. Kupující doručí reklamované zboží prodávajícímu spolu s písemnou reklamací; v případě reklamace zasílané e-mailem doručí kupující reklamované zboží po odeslání e-mailové reklamace. K reklamaci kupující připojí fakturu, pokud ji má k dispozici, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat reklamované zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování prodávajícímu z důvodu reklamace. Prodávající neodpovídá za nedoručení/ztrátu reklamovaného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím kupující zaslal reklamované zboží prodávajícímu. Reklamaci nelze náležitým způsobem vyřídit bez obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

6.12. Prodávající při uplatnění reklamace kupujícím vydá kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-mailu kupujícího, prodávající zašle potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu obratem na tuto e-mailovou adresu kupujícího.

6.13. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.14. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí kupujícího o jeho právech; na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace předáním opraveného výrobku nebo výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku:

- ihned,

- ve složitých případech nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace,

- v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí:

- ihned,

- v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající vyřídí reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení prodávající nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.16. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Takto znovu uplatněnou reklamaci kupujícím nelze zamítnout.

6.17. Vyřízením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

  1. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá na dobu určitou a zaniká jejím splněním nebo odstoupením kupujícího ve smyslu tohoto článku. 7 VOP.

7.2. Kupujícímu je oproti zákonné úpravě poskytnut benefit spočívající v tom, že kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v prodloužené lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme všechny části objednaného zboží.

7.3. Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.4. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího, a to jednoznačným prohlášením v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím funkce – „on-line formulář na odstoupení“, který tvoří přílohu těchto VOP (dále jen „formulář“).

7.5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 7.2. těchto VOP se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno provozovateli nejpozději v poslední den lhůty. Pokud kupující provedl odstoupení od smlouvy prostřednictvím on-line formuláře, provozovatel po přijetí odstoupení obratem poskytne kupujícímu potvrzení o přijetí odstoupení.

7.6. Prodávající ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, poštovné, atp. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí provozovatel. Provozovatel vrátí kupujícímu platby stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s provozovatelem na jiném způsobu platby.

7.7. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby dle bodu 7.5. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující věrohodně neprokáže zaslání zboží zpět provozovateli.

7.8. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina. Lhůta podle první věty tohoto bodu je zachována v případě, že zboží bylo předáno k přepravě v poslední den lhůty. Vrácené zboží musí být v původním stavu, zjevně nepoužívané, nepoškozené, kompletní a v neporušeném originálním obalu. Při vrácení zboží prodávající doporučuje kupujícímu uvést variabilní symbol a datum nákupu, případně přiložit fakturu nebo potvrzující e-mail o nákupu.

7.9. Kupující nese náklady na vrácení zboží dle bodu 7.7. Vrácení zboží kupující provede zasláním zboží, například. jako listovní zásilky nebo balíku, na adresu sídla prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícím zaslat vrácené zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Prodávající neodpovídá za nedoručení/ztrátu vráceného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím zboží vrací prodávajícímu. Kupující odpovídá za jakékoli prokázané snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.10.     Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a)zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího,
b)nekatalogové zboží,
c)zboží podléhající rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d)zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
e)zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

  1. Ochrana osobních údajů

8.1. Společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vl. č. 51648/L jako prodávající a provozovatel internetového obchodu umístěného na jeho webovém sídle www.kondomshop.cz („informační systém“) považuje všechny osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícími v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím za přísně důvěrné a nakládá s nimi a zpracovává je v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (dále jen „zákon o OOÚ“). Prodávající zpracovává výlučně takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ.

8.2. Ve smyslu § 34 zákona o OOÚ provozovatel nepověřil žádného zprostředkovatele ke zpracování osobních údajů jménem provozovatele, které provozovatel obdržel od dotčených osob. Rovněž provozovatel nemá stanovenou odpovědnou osobu ve smyslu § 44 a násl. zákona o OOÚ.

8.3. Prodávající získává a zpracovává osobní údaje od kupujícího v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. Dodává se, že existence právního základu pro zpracování osobních údajů subjektů údajů podle tohoto bodu nevyžaduje zvláštní výslovný souhlas subjektu údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního, formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí plnění dle smlouvy a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou případu dle bodu 8.9. tohoto článku VOP, ani jinak komerčně používané bez zvláštního souhlasu kupujícího. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje provozovatel vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny příjemci (přepravci Packeta Slovakia s. r. o., účetní společnost EKA-Z, s. r. o., IT společnost ui42 spol. s r.o) za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývající a včasné dodání zboží). V souladu s uvedeným zpřístupňuje prodávající osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky příslušnému příjemci těchto osobních údajů, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.

8.5. Kupující vystavením objednávky poskytuje své osobní údaje uvedené v objednávce prodávajícímu dobrovolně za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího plnění. Pokud dotyčná osoba neposkytne prodávajícímu, resp. provozovateli požadované osobní údaje, důsledkem neposkytnutí takových osobních údajů je neuzavření smlouvy mezi dotyčnou osobou (kupujícím) a provozovatelem (prodávajícím).

8.6. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu existence smluvního vztahu s prodávajícím, případně do doby písemného odvolání jeho výslovného souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů pro marketingové účely.

8.7. Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

- evidence objednávek kupujícího,

- uzavřených kupních smluv,

- vystavení faktur a jiných daňových dokladů,

- marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,

- uplatňování slev pro kupující,

- přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,

- řešení případných reklamací kupujících.

8.8.       Pro účely realizace smluvního vztahu prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu povinných údajů:

a)jméno a příjmení kupujícího (příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku),
b)adresa (fakturační příp. doplnění dodací adresy, je-li tato jiná než fakturační adresa),
c)telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího..

8.9. V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb kupujícím, prodávající jako provozovatel osobních údajů kupujících spolupracuje se třetí stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk nebo www.heureka.cz) za účelem uskutečnění průzkumu spokojenosti kupujících s nákupem prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který spočívá v tom, že třetí strana na základě oprávněného zájmu e-shopu prodávajícího podle § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu dotazník o spokojenosti kupujícího s nákupem a jeho průběhem. Tento dotazník třetí strana doručí kupujícímu v souladu s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl prodávajícímu v objednávce zboží. Třetí strana nemá přístup k žádným osobním údajům kupujících, provozovatel jí poskytne pouze e-mailovou adresu kupujícího, kterou spravuje v souladu se zákonem o OOÚ.

8.10. Prodávající jako provozovatel nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje ani nepřenáší osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s nimiž zajišťuje plnění smlouvy. Databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.11. Prodávající při zpracování osobních údajů dotyčné osoby nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 ods. 2 zákona o OOÚ.

8.12. Prodávající jako provozovatel si nesmí souhlas kupujícího vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje manuálně a/nebo pomocí prostředků výpočetní techniky, a to prostřednictvím oprávněných osob. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo souboru operací s osobními údaji, včetně jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, pořádání, přepracovávání nebo měnění, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, jejich přeshraničního přenosu, poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kterýmkoli z uvedených způsobů, je však povinen tyto údaje zajistit před zneužitím nebo poškozením v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

8.13. V souladu s § 19 ods. 1 zákona o OOÚ má kupující právo od prodávajícího požadovat následující informace, přičemž prodávající je povinen jejich dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout:

a)identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
b)kontaktní údaje odpovědné osoby, pokud prodávající má takovou osobu stanovenou
c)účel zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů,
d) oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, jsou-li osobní údaje zpracovávány podle § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) zák. čj. 18/2018 Z.z.,
e)identifikaci příjemců nebo jejich kategorii, pokud existuje,
f)informací o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a jejich identifikaci, jakož i informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise,
g)dobu uchovávání osobních údajů..

8.14.     Provozovatel je dále povinen dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout informaci o tom, že má

a)právo svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů kdykoli odvolat,
b)právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají dotyčné osoby (§ 21)
c) právo na opravu osobních údajů (§ 22),
d)právo na výmaz osobních údajů (§23),
e) právo na omezení zpracování jejích osobních údajů (§ 24),
f)právo na přenosnost osobních údajů (§ 26),
g) právo namítat zpracování osobních údajů (§ 27).

8.15.     Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

8.16. Prodávající je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotčené osobě (kupujícímu) informace podle § 19 a 20 a oznámení podle § 21 až 28 a 41, které se týkají zpracování jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně , a to zejména u informací určených zvláště dítěti. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotyčná osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

8.17. Prodávající poskytuje součinnost dotyčné osobě při uplatňování jejích práv podle § 21 až 28. V případech uvedených v § 18 odst. 2 nemůže provozovatel odmítnout jednat na základě žádosti dotyčné osoby při výkonu jejích práv podle § 21 až 28, pokud neprokáže, že dotyčnou osobu není schopen identifikovat.

8.18. Prodávající je povinen poskytnout dotyčné osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti podle § 21 až 28 do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může provozovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Provozovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotyčnou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Pokud dotyčná osoba podala žádost v elektronické podobě, provozovatel poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem.

8.19. Pokud prodávající nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby, je povinen do jednoho měsíce od doručení žádosti informovat dotyčnou osobu o důvodech nejednání a o možnosti podat návrh podle § 100 na úřad.

8.20. Informace podle § 19 a 20 a oznámení a opatření přijatá podle § 21 až 28 a 41 se poskytují bezplatně. Je-li žádost dotčené osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, může provozovatel požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

  1. Služba „Doručení bez stresu“

9.1.       Služba Doručení bez stresu je doplňkovou odplatnou službou prodávajícího, která spočívá v urychleném zaslání náhradního zboží kupujícímu v případě, že mu zboží nebude řádně a včas doručeno v dohodnuté lhůtě dodání (např. ztráta, zničení či odcizení zásilky a pod.). 

9.2.       V rámci služby Doručení bez stresu se prodávající zavazuje pro případ nedoručení objednaného zboží v dohodnuté lhůtě odeslat kupujícímu na náklady prodávajícího náhradní zboží v pracovní den, v který obdrží kvalifikované oznámení kupujícího o nedoručení zboží. Povinnost prodávajícího podle předchozí věty vzniká prodávajícímu pouze v případě, že kupující splní současně následující podmínky:

9.2.1.    Kupující si službu Doručení bez stresu objednal při objednání zboží a společně s cenou objednaného zboží zaplatil také poplatek za službu Doručení bez stresu;

9.2.2. kupující doručil prodávajícímu nejdříve v nejbližší pracovní den následující po dni, kdy mělo být objednané zboží doručeno, oznámení o nedoručení zboží (písemně nebo elektronicky e-mailem na adresu pomoc@kondomshop.cz), a to na formuláři dle přílohy těchto VOP nebo jiným prokazatelným způsobem, například. Jednoduchým písemným prohlášením dopisem nebo e-mailem - nebude-li oznámení kupujícím učiněno prokazatelně, nebo bude-li učiněno předčasně, nebude se považovat za kvalifikované a nebude se k němu přihlížet,

9.2.3. oznámení podle předchozího bodu by mělo být prodávajícímu doručeno nejpozději do 15:00 hodin. v pracovní den, jinak bude náhradní zboží odesláno až další pracovní den.

9.3. Služba Doručení bez stresu je odplatná; výše úhrady za službu je kupujícímu sdělena v rámci procesu objednání zboží a služby.

9.4. Pokud prodávající nebude schopen splnit závazky prodávajícího vyplývající ze služby Doručení bez stresu, tzn. j. nebude-li prodávající schopen urychleně zaslat kupujícímu náhradní zboží za podmínek určených pro službu Doručení bez stresu, kupujícímu bude poplatek za službu Doručení bez stresu vrácen.

9.5. Prodávající si vyhrazuje právo u konkrétního zboží nenabídnout službu Doručení bez stresu, resp. může poskytnutí služby odmítnout, a to zejména v případě, že v době vystavení objednávky je zřejmé, že službu nebude objektivně možné efektivně kupujícímu poskytnout – například. doprodej zboží s omezenou nebo vyloučenou možností zaslání nového náhradního zboží, omezené skladové množství zboží, nedostupnost zboží na trhu, ukončení výroby, a pod. Prodávající bude kupujícího o těchto skutečnostech informovat při objednání zboží nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hod., po objednání zboží a služby Doručení bez stresu. Kupující má v těchto případech nárok na vrácení celého poplatku za službu Doručení bez stresu, pokud již poplatek za službu uhradil.

9.6. Službu nelze využít, tedy kupující nemá nárok na urychlené zaslání náhradního zboží, pokud:

9.6.1. včasné doručení zboží zmařil samotný kupující;

9.6.2. včasné doručení zboží vylučují okolnosti vyšší moci.

9.7. Využitím služby kupujícímu nevzniká nárok na dodání většího než objednaného množství zboží. Pokud v souvislosti s využitím služby kupující obdrží zboží ve větším množství (např. dojde-li k dodatečnému doručení původní zásilky apod.), je kupující povinen zboží v přesahujícím množství vydat prodávajícímu.

9.8. Službu nelze využít opakovaně u téhož zboží, t. j. v případě zaslání náhradního zboží kupující titulem využití služby nemá nárok domáhat se odeslání dalšího náhradního zboží, je-li doručování náhradního zboží zpožděno. Jiné nároky kupujícího tímto nejsou dotčeny.

9.9. Nárok na odeslání náhradního zboží v rámci služby Doručení bez stresu zboží zaniká okamžikem doručení původně odeslaného zboží. Kupující se nemůže domáhat zaslání náhradního zboží, pokud mu bylo původně odeslané zboží doručeno. Ve zbytku platí ustanovení bodu 9.7.

9.10. Služba Doručení bez stresu se nevztahuje na doručení vadného zboží. V případě, že je zboží doručeno včas, ale má vady, postupuje se dle standardních postupů pro reklamaci vad zboží.

9.11. Pokud se ukáže, že kupující podal oznámení o nedoručení zboží bezdůvodně nebo s klamavým či zavádějícím obsahem, zejména ukáže-li se, že zboží bylo kupujícímu doručeno řádně a včas, odpovídá kupující za všechny škody, které tím prodávajícímu vzniknou.

9.12. Služba Doručení bez stresu nemá žádný vliv na práva kupujícího jako spotřebitele. Kupující jako spotřebitel má i v případě využití služby Doručení bez stresu zachována všechna práva a nároky, které mu jako spotřebiteli vyplývají z těchto VOP a obecně závazných právních předpisů SR. Stejně tak se kupující zvlášť informuje o tom, že k řádnému uplatnění nároků z vad zboží a uplatnění svých práv jako spotřebitele službu Doručení bez stresu využít nemusí – využití služby je výlučně pro rozhodnutí kupujícího..

  1. Závěrečná ustanovení

10.1.       Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů ve smyslu § 12 a násl. zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (dále jen „RSO“). Stejně tak nároky prodávajícího vůči kupujícím mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy.

Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, jelikož stížnost kupujícího bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů.. 

10.2.       Orgán dozoru, kterému podléhá činnost prodávajícího:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele 

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Telefon: 041 / 7632 130

Fax: 041 / 7632 139

E-mail: za@soi.sk

10.3.       Ve všech věcech, které nejsou upraveny těmito VOP, se použijí příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 Z. z., zák. č. 22/2004 Z. z., zák. č. 250/2007 Z. z., zák. č. 18/2018 Z. z., Občianskeho zákonníka a dalších obecně závazných právních předpisů SR. V případě, že není smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito VOP Obchodním zákoníkem.

10.4.       Tato aktualizace VOP je platná a účinná od 02.02.2024; objednávky přijaté před nabytím účinnosti této aktualizace VOP budou vyřízeny podle VOP platných v době objednávky (zveřejněné na stránce prodávajícího). VOP jsou závazné pro všechny zúčastněné strany. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VOP, o změně VOP seznámí registrované kupující 5 dní předem, a současně zveřejní oznámení o změně VOP v elektronickém obchodě na adrese www.kondomshop.cz na viditelném místě.

 

Safety First s.r.o.

 VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, pokud máte zájem odstoupit od smlouvy)

 

Komu:  Safety First s.r.o.

Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

 

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na zboží:       _________________________

(Uvést označení, druh, množství zboží)

 

Datum objednání zboží:                                                  _________________________

 

Číslo objednávky:                                                              _________________________

 

Jméno a příjmení kupujícího:                                           _________________________

 

Adresa kupujícího:                                                           _________________________

                                                                                       

                                                                                        _________________________

 

 

 

V _____________________ dne _______________

 

 

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        podpis kupujícího

                                                                    (Pouze pokud je tento formulář zasílán v písemné formě)

 

 

VZOR OZNÁMENÍ

pro službu „DORUČENÍ BEZ STRESU“

 

Komu:  Safety First s.r.o.

Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika

e-mail: pomoc@kondomshop.cz

 

 

Tímto oznamuji a čestně prohlašuji, že zboží z mé objednávky č. ________________ ze dne

_______________ mi ke dni podpisu tohoto oznámení nebyl doručen, a to ani částečně.

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:                                           _________________________

 

Adresa kupujícího:                                                           _________________________

                                                                                       

                                                                                        _________________________

 

V _____________________ dne _______________

 

 

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        podpis kupujícího

                                                                    (Pouze pokud je tento formulář zasílán v písemné formě)