Reklamace

Pro lepší přehlednost vám výňatek z Všeobecných obchodních podmínek týkající se reklamací poskytujeme i na tomto místě:

6. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

6.1.        Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

6.2.        Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, jejichž prostřednictvím plnil, zejména:

  1. a)ztráty faktury nebo jiného dokladu umožňujícího identifikovat oprávněnost kupujícího na uplatnění nároků z vad,
  2. b)neoznámením zjevných vad při převzetí zboží (např. poškozený obal),
  3. c)uplynutím záruční doby zboží,
  4. d)nesprávným uskladněním zboží,
  5. e)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
  6. f)neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  7. g)používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití .

6.3.        Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel je povinen zajistit odstranění vady bez zbytečného odkladu.

6.4.        Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo když se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.5.        Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.6.        Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.7.        Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.8.        Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.

6.9.        Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.10.     Reklamace vad zboží může kupující uplatnit písemně na adrese : Safety First s.r.o. Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika nebo e-mailem na adrese: pomoc@kondomshop.cz do 7 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení tohoto bodu VOP se přiměřeně vztahuje i na zasílání stížností nebo podnětů kupujících, které nemají charakter reklamace vad zboží. Pokud je stížnost nebo podnět odůvodněná, provozovatel ji vyřídí ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti nebo podnětu zašle provozovatel kupujícímu oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.11.     Kupující doručí reklamované zboží provozovateli spolu s písemnou reklamací; v případě reklamace zasílané e-mailem doručí kupující reklamované zboží po odeslání e-mailové reklamace. K reklamaci kupující připojí fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla provozovatele. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat reklamované zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Provozovatel neodpovídá za nedoručení / ztrátu reklamovaného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím kupující zaslal reklamované zboží provozovateli. Provozovatel nemůže reklamaci vyřídit bez obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

6.12.     Provozovatel při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-mailu, provozovatel zašle potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu obratem na e-mailovou adresu kupujícího.

6.13.     Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.14.     Pokud kupující uplatní reklamaci, provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí kupujícího o jeho právech; na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je provozovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace předáním opraveného výrobku nebo výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku :

-           ihned,

-           ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace,

-           v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vybaví:

-           ihned,

-           v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15.     Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, provozovatel vyřídí reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení provozovatel nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.16.     Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a provozovatel ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající prostřednictvím provozovatele kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.17.     Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Sb . o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem .