Reklamace

Pro lepší přehlednost vám výňatek z Všeobecných obchodních podmínek týkající se reklamací poskytujeme i na tomto místě:

  1. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

6.1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

6.2. Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, jejichž prostřednictvím plnil, zejména:

a) neprokázání zakoupení zboží u prodávajícího (např. neexistence faktury, přepravního dokladu nebo jiného dodacího dokladu bez zavinění prodávajícího),
b)bezodkladným neoznámením zjevných vad při převzetí zboží (např. poškozený obal)
c)uplynutím záruční doby zboží,
d)nesprávným uskladněním zboží,
e)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
g)používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.

6.3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění kupujícím u prodávajícího v souladu se zákonným postupem, jakož i postupem dle VOP.

6.4. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.5. prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, nezpůsobí-li to kupujícímu závažné obtíže.

6.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; opakovanou vadou se rozumí vada, která se i po jejím odstranění na stejném opraveném zboží opětovně opakuje 2 a vícekrát

6.7. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.8. Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.

6.9. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.10. Reklamace vad zboží může kupující uplatnit písemně na adrese sídla provozovatele: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina nebo e-mailem na adrese: pomoc@kondomshop.cz bezodkladně ode dne jejich zjištění, nejpozději do skončení záruční lhůty 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení tohoto bodu VOP se přiměřeně vztahuje i na zasílání stížností nebo podnětů kupujících, které nemají charakter reklamace vad zboží. Je-li stížnost nebo podnět odůvodněna, prodávající ji vyřídí ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti nebo podnětu zašle prodávající kupujícímu oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.11. Kupující doručí reklamované zboží prodávajícímu spolu s písemnou reklamací; v případě reklamace zasílané e-mailem doručí kupující reklamované zboží po odeslání e-mailové reklamace. K reklamaci kupující připojí fakturu, pokud ji má k dispozici, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat reklamované zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování prodávajícímu z důvodu reklamace. Prodávající neodpovídá za nedoručení/ztrátu reklamovaného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím kupující zaslal reklamované zboží prodávajícímu. Reklamaci nelze náležitým způsobem vyřídit bez obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

6.12. Prodávající při uplatnění reklamace kupujícím vydá kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-mailu kupujícího, prodávající zašle potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu obratem na tuto e-mailovou adresu kupujícího.

6.13. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.14. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí kupujícího o jeho právech; na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace předáním opraveného výrobku nebo výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku:

- ihned,

- ve složitých případech nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace,

- v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí:

- ihned,

- v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající vyřídí reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení prodávající nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.16. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Takto znovu uplatněnou reklamaci kupujícím nelze zamítnout.

6.17. Vyřízením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.