Ochrana osobních údajů

Pro lepší přehlednost vám výňatek z Všeobecných obchodních podmínek týkající se ochrany osobních údajů poskytujeme i na tomto místě:

8. Ochrana osobních údajů

8.1.        Společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro , vl. č. 51648 / L jako provozovatel internetového obchodu umístěného na jeho webovém sídle www.kondomshop.cz považuje veškeré osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícími v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím za přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb . o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o OOÚ"). Prodávající zpracovává výhradně takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ. 

8.2.        Ve smyslu § 34 zákona o OOÚ provozovatel nepověřil žádného prostředníka na zpracování osobních údajů jménem správce, které provozovatel získal od dotčených osob. Stejně provozovatel nemá stanovenou odpovědnou osobu ve smyslu § 44 a  násl . zákona o OOÚ.

8.3.        Prodávající získává a zpracovává osobní údaje od kupujícího v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ . Dodává se, že existence právního základu pro zpracování osobních údajů dotčených osob podle tohoto bodu nevyžaduje zvláštní výslovný souhlas dotčené osoby.Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního, formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí plnění dle smlouvy a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou případu podle bodu 8.9. tohoto článku VOP, ani jinak komerčně používané bez zvláštního souhlasu kupujícího. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje provozovatel vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

8.4.        Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny příjemci (přepravci, Česká pošta, s. p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.) Za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy (řádné a včasné dodání zboží). V souladu s uvedeným zpřístupňuje prodávající osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky příslušnému příjemci těchto osobních údajů, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.

8.5.        Kupující vystavením objednávky poskytuje své osobní údaje uvedené v objednávce prodávajícímu dobrovolně pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího plnění. Pokud dotyčná osoba neposkytne prodávajícímu, resp. provozovateli požadované osobní údaje, důsledkem neposkytnutí takových osobních údajů je neuzavření smlouvy mezi subjektem údajů (kupujícím) a provozovatelem (prodávajícím).

8.6.        Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu existence smluvního vztahu s prodávajícím, případně do doby písemného odvolání jeho výslovného souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů pro marketingové účely.

8.7.        Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

-     evidence objednávek kupujícího,

-     uzavřených kupních smluv,

-     vystavení faktur a jiných daňových dokladů,

-     marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,

-     uplatňování slev pro kupující,

-     přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,

-     řešení případných reklamací kupujícím.

8.8.        Pro účely realizace smluvního vztahu prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu povinných údajů:

 1. a)jméno a příjmení kupujícího (příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku),
 2. b)adresa (fakturační příp. doplnění dodací adresy, pokud je tato jiná než fakturační adresa),
 3. c)telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího.

8.9.        V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb kupujícím, prodávající jako provozovatel osobních údajů kupujících spolupracuje s třetí stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk nebo www.heureka.cz) pro účely uskutečnění průzkumu spokojenosti kupujících s nákupem prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který spočívá v tom, že třetí strana na základě oprávněného zájmu e-shopu prodávajícího podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu dotazník o spokojenosti kupujícího s nákupem a jeho průběhem. Tento dotazník třetí strana doručí kupujícímu v souladu s § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl prodávajícímu v objednávce zboží. Třetí strana nemá přístup k žádným osobním údajům kupujících, provozovatel jí poskytne pouze e-mailovou adresu kupujícího, kterou spravuje v souladu se zákonem o OOÚ.

8.10.     Provozovatel nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje ani nepřenáší osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s kterými zabezpečuje plnění smlouvy. Databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.11.     Prodávající při zpracovávání osobních údajů dotčené osoby nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 2 zákona o OOÚ.

8.12.    Provozovatel si nesmí souhlas kupujícího vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje manuálně a / nebo pomocí prostředků výpočetní techniky, a to prostřednictvím oprávněných osob. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo souboru operací s osobními údaji, včetně jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, pořádání, přepracovávání nebo měnění, vyhledávání, prohlížení, změny struktury, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, jejich přeshraničního přenosu, poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kterýmkoliv z uvedených způsobů,

8.13.     V souladu s § 19 odst. 1 zákona o OOÚ má kupující právo od prodávajícího požadovat následující informace, přičemž prodávající je povinen je dotčené osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout:

 1. a)identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
 2. b)kontaktní údaje odpovědné osoby, jestliže prodávající má takovou osobu stanovenou
 3. c)účel zpracování osobních údajů, na který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů,
 4. d)oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, pokud se osobní údaje zpracovávají podle § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Sb.,
 5. e)identifikaci příjemců nebo jejich kategorii, pokud existuje,
 6. f)informací o tom, že provozovatel   zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a jejich identifikaci, jakož i informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise,
 7. g)dobu uchovávání osobních údajů.

8.14.     Provozovatel je dále povinen dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout informaci o tom, že má

 1. a)právo svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů kdykoliv odvolat,
 2. b)právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají dotčené osoby (§ 21)
 3. c)právo na opravu osobních údajů (§ 22),
 4. d)právo na výmaz osobních údajů (§ 23),
 5. e)právo na omezení zpracování jejích osobních údajů (§ 24),
 6. f)právo na přenositelnost osobních údajů (§ 26),
 7. g)právo namítat zpracování osobních údajů (§ 27).

8.15.     Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, které měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

8.16.     Prodávající je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotyčné osobě (kupujícímu) informace podle  § 19 a 20  a oznámení podle  § 21 až 28  a  41 , které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně , a to zejména při informacích určených zvlášť dítěti. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

8.17.     Prodávající poskytuje součinnost dotčené osobě při výkonu jejích práv podle  § 21 až 28 . V případech uvedených v  § 18 odst. 2  nemůže provozovatel odmítnout jednat na základě žádosti dotyčné osoby při výkonu jejích práv podle  § 21 až 28 , pokud neprokáže, že dotčenou osobu není schopen identifikovat.

 

8.18.     Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti podle  § 21 až 28  do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může provozovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Provozovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Pokud dotyčná osoba podala žádost v elektronické podobě, provozovatel poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem.

8.19.     Pokud prodávající nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby, je povinen do jednoho měsíce od doručení žádosti informovat dotčenou osobu o důvodech nečinnosti ao možnosti podat návrh podle  § 100  na úřad

8.20.     Informace podle  § 19 a 20  a oznámení a opatření přijatá podle  § 21 až 28  a  41  se poskytují bezplatně. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, provozovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.