Ochrana osobních údajů

Pro lepší přehlednost vám výňatek z Všeobecných obchodních podmínek týkající se ochrany osobních údajů poskytujeme i na tomto místě:

  1. Ochrana osobních údajů

8.1. Společnost Safety First s.r.o., se sídlem Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vl. č. 51648/L jako prodávající a provozovatel internetového obchodu umístěného na jeho webovém sídle www.kondomshop.cz („informační systém“) považuje všechny osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícími v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím za přísně důvěrné a nakládá s nimi a zpracovává je v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (dále jen „zákon o OOÚ“). Prodávající zpracovává výlučně takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ.

8.2. Ve smyslu § 34 zákona o OOÚ provozovatel nepověřil žádného zprostředkovatele ke zpracování osobních údajů jménem provozovatele, které provozovatel obdržel od dotčených osob. Rovněž provozovatel nemá stanovenou odpovědnou osobu ve smyslu § 44 a násl. zákona o OOÚ.

8.3. Prodávající získává a zpracovává osobní údaje od kupujícího v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. Dodává se, že existence právního základu pro zpracování osobních údajů subjektů údajů podle tohoto bodu nevyžaduje zvláštní výslovný souhlas subjektu údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního, formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí plnění dle smlouvy a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou případu dle bodu 8.9. tohoto článku VOP, ani jinak komerčně používané bez zvláštního souhlasu kupujícího. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje provozovatel vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny příjemci (přepravci Packeta Slovakia s. r. o., účetní společnost EKA-Z, s. r. o., IT společnost ui42 spol. s r.o) za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývající a včasné dodání zboží). V souladu s uvedeným zpřístupňuje prodávající osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky příslušnému příjemci těchto osobních údajů, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.

8.5. Kupující vystavením objednávky poskytuje své osobní údaje uvedené v objednávce prodávajícímu dobrovolně za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího plnění. Pokud dotyčná osoba neposkytne prodávajícímu, resp. provozovateli požadované osobní údaje, důsledkem neposkytnutí takových osobních údajů je neuzavření smlouvy mezi dotyčnou osobou (kupujícím) a provozovatelem (prodávajícím).

8.6. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu existence smluvního vztahu s prodávajícím, případně do doby písemného odvolání jeho výslovného souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů pro marketingové účely.

8.7. Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

- evidence objednávek kupujícího,

- uzavřených kupních smluv,

- vystavení faktur a jiných daňových dokladů,

- marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,

- uplatňování slev pro kupující,

- přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,

- řešení případných reklamací kupujících.

8.8.       Pro účely realizace smluvního vztahu prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu povinných údajů:

a)jméno a příjmení kupujícího (příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku),
b)adresa (fakturační příp. doplnění dodací adresy, je-li tato jiná než fakturační adresa),
c)telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího..

8.9. V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb kupujícím, prodávající jako provozovatel osobních údajů kupujících spolupracuje se třetí stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk nebo www.heureka.cz) za účelem uskutečnění průzkumu spokojenosti kupujících s nákupem prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který spočívá v tom, že třetí strana na základě oprávněného zájmu e-shopu prodávajícího podle § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu dotazník o spokojenosti kupujícího s nákupem a jeho průběhem. Tento dotazník třetí strana doručí kupujícímu v souladu s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl prodávajícímu v objednávce zboží. Třetí strana nemá přístup k žádným osobním údajům kupujících, provozovatel jí poskytne pouze e-mailovou adresu kupujícího, kterou spravuje v souladu se zákonem o OOÚ.

8.10. Prodávající jako provozovatel nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje ani nepřenáší osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s nimiž zajišťuje plnění smlouvy. Databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.11. Prodávající při zpracování osobních údajů dotyčné osoby nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 ods. 2 zákona o OOÚ.

8.12. Prodávající jako provozovatel si nesmí souhlas kupujícího vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje manuálně a/nebo pomocí prostředků výpočetní techniky, a to prostřednictvím oprávněných osob. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo souboru operací s osobními údaji, včetně jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, pořádání, přepracovávání nebo měnění, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, jejich přeshraničního přenosu, poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kterýmkoli z uvedených způsobů, je však povinen tyto údaje zajistit před zneužitím nebo poškozením v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

8.13. V souladu s § 19 ods. 1 zákona o OOÚ má kupující právo od prodávajícího požadovat následující informace, přičemž prodávající je povinen jejich dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout:

a)identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
b)kontaktní údaje odpovědné osoby, pokud prodávající má takovou osobu stanovenou
c)účel zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů,
d) oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, jsou-li osobní údaje zpracovávány podle § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) zák. čj. 18/2018 Z.z.,
e)identifikaci příjemců nebo jejich kategorii, pokud existuje,
f)informací o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a jejich identifikaci, jakož i informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise,
g)dobu uchovávání osobních údajů..

8.14.     Provozovatel je dále povinen dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout informaci o tom, že má

a)právo svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů kdykoli odvolat,
b)právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají dotyčné osoby (§ 21)
c) právo na opravu osobních údajů (§ 22),
d)právo na výmaz osobních údajů (§23),
e) právo na omezení zpracování jejích osobních údajů (§ 24),
f)právo na přenosnost osobních údajů (§ 26),
g) právo namítat zpracování osobních údajů (§ 27).

8.15.     Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

8.16. Prodávající je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotčené osobě (kupujícímu) informace podle § 19 a 20 a oznámení podle § 21 až 28 a 41, které se týkají zpracování jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně , a to zejména u informací určených zvláště dítěti. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotyčná osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

8.17. Prodávající poskytuje součinnost dotyčné osobě při uplatňování jejích práv podle § 21 až 28. V případech uvedených v § 18 odst. 2 nemůže provozovatel odmítnout jednat na základě žádosti dotyčné osoby při výkonu jejích práv podle § 21 až 28, pokud neprokáže, že dotyčnou osobu není schopen identifikovat.

8.18. Prodávající je povinen poskytnout dotyčné osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti podle § 21 až 28 do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může provozovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Provozovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotyčnou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Pokud dotyčná osoba podala žádost v elektronické podobě, provozovatel poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem.

8.19. Pokud prodávající nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby, je povinen do jednoho měsíce od doručení žádosti informovat dotyčnou osobu o důvodech nejednání a o možnosti podat návrh podle § 100 na úřad.

8.20. Informace podle § 19 a 20 a oznámení a opatření přijatá podle § 21 až 28 a 41 se poskytují bezplatně. Je-li žádost dotčené osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, může provozovatel požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.